Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2016

ryba
Jock tymczasem już wyprowadzał go z salonu metodą "proszę za mną", w czym nie bez bólu bierze udział mały palec ofiary. Jock nauczył się tego triku od pielęgniarza z domu wariatów. To skuteczni goście.
— Charlie Mortdecai ("Nie wymachuj mi tym gnatem" Kyril Bonfiglioli

July 13 2016

ryba
ryba
ryba
ryba
ryba
ryba
ryba
ryba
ryba
ryba
ryba
ryba
ryba
ryba
ryba
ryba
ryba
ryba
ryba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl